Select Page

ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (OOCYTE CRYOPRESERVATION)

เป็นกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำานวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือแช่แข็งไข่ที่ได้รับการบริจาค แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำเร็จหลังการละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างจากการ ใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงนิยมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สองบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แก่ บริษัท Facebook และ Google ได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง เพื่อให้พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการรีบมีบุตร ทำให้สามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้มาก ยิ่งทำให้การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ใครที่ควรเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง?

1. ผู้หญิงที่อายุ 35 ปีหรือมากกว่า ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรขณะนี้
2. ผู้ที่บริจาคไข่ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งก่อนนำไปใช้
3. ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่ เนื่องจากมีซีสต์หรือเนื้องอก เช่น Chocolate cyst
4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงที่มีผลทำให้การทำงานของรังไข่ลดลง
5. ผู้ที่มีความผิดปกติของโครโมโซมที่อาจทำให้ประจำเดือนหมดเร็วกว่าปกติ

ทำไมถึงต้องแช่แข็งไข่?

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในขณะนี้ ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ข้างต้นหรือเพื่ออนาคต เนื่องจากผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสของการตั้งครรภ์จะลดลง โอกาสแท้งและโอกาสตั้งครรภ์ทารก ที่มีโครโมโซมผิดปกติเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการแช่แข็งไข่ ณ ช่วงอายุที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยหยุดอายุไข่ไว้ ณ เวลาที่แช่แข็ง ช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในอนาคตเมื่อมีความพร้อม

เมื่อไหร่ที่ควรแช่แข็งไข่?

ช่วงอายุที่เหมาะสมคือ น้อยกว่า35 ปี เพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ปริมาณและคุณภาพไข่ลดลง

ขั้นตอนการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง

เริ่มจากการผ่านกระบวนการกระตุ้นไข่และการเก็บไข่ โดยการดูดผ่านทางช่องคลอดเหมือนการทำเด็กหลอดแก้ว แต่ต่างกันที่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว จะนำไข่ไปปฏิสนธิกับอสุจิจนเป็นตัวอ่อนและแช่แข็งตัวอ่อนที่เหลือจากการใช้ โดยตัวอ่อนที่แช่ไว้ สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นสิบปี ในขณะที่การแช่แข็งไข่เป็นเทคโนโลยีใหม่ การศึกษาถึงปัจจุบันยืนยันว่าสามารถเก็บ ได้นานถึง 5 ปี และยังมีการศึกษาในเรื่องระยะเวลาการเก็บต่อไป

ประสิทธิผลของการรักษาโดยวิธีแช่แข็งไข่

โดยทั่วไปอัตราการรอดของไข่อยู่ที่ประมาณ 80 – 90% หลังละลาย อายุของผู้หญิง ณ วันที่แช่แข็งไข่เป็นตัวแปรสำคัญในการบอกโอกาสของความสำเร็จในการตั้งครรภ์ โดยจำนวนไข่ที่แนะนำให้แช่แข็งขึ้นกับอายุของผู้หญิง ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 ใบ แต่ถ้าอายุน้อยกว่า 35 ปีแนะนำให้แช่อย่างน้อย 8 – 10 ใบต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง (โอกาสของการตั้งครรภ์เท่ากับ 7% ต่อไข่ 1 ใบ)

ผลข้างเคียงของการรักษาโดยวิธีแช่แข็งไข่

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้เกิดจากการกระตุ้นไข่และเก็บไข่ ไม่ต่างกับการทำเด็กหลอดแก้ว ได้แก่ อาจเกิดภาวะรังไข่ตอบสนองต่อการกระตุ้นมากเกินไป (Ovarian Hyperstimulation Syndrome) หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากการเก็บไข่ ในขณะที่ความผิดปกติของเด็กในแง่ของโครโมโซมหรือความพิการแต่กำเนิดไม่ต่างจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

คลินิกนวบุตร

คลินิกนวบุตร

คุณอาจสนใจ