Select Page

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

Assoc. Prof. Wichai Termrungruanglert

รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์ติดต่อเรา

ตารางออกตรวจ คลินิกนวบุตร สาขา คิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เสาร์
17.30 - 19.00 น.

ภาษา

ไทย

อังกฤษ

*เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ปริญญาบัตรและวุฒิบัตร
MDCU Logo 2

อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ประเทศไทย, พ.ศ. 2548

MDCU Logo 2

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประเทศไทย, พ.ศ. 2542

MDCU Logo 2

มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center

สหรัฐอเมริกา, 2538-2539

MDCU Logo 2

Sub – Board in Gynecologic Oncology

1996

MDCU Logo 2

Thai Board in Obstetrics and Gynaecology 1992

1992

MDCU Logo 2

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประเทศไทย, พ.ศ. 2535

MDCU Logo 2

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศไทย, พ.ศ. 2528

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งทางนรีเวชวิทยา